2BTX PAU Acid Base

2542 palabras 11 páginas
Curs 2008-2009. Sèrie 4 Opció A
4. Des d’un punt de vista químic, el vinagre de vi és una solució diluïda d’àcid acètic.
4.1. Un vinagre de 6° d’acidesa (6,00 g d’àcid acètic en 100 g de vinagre) té una densitat d’1,05 g·mL–1. Calculeu el pH que previsiblement tindrà aquest vinagre. [1 punt]
4.2. L’hidrogencarbonat de sodi és un agent antiàcid.
a) Escriviu la reacció que es produeix entre l’hidrogencarbonat de sodi i l’àcid acètic.
b) Calculeu la massa d’hidrogencarbonat de sodi que reaccionarà de manera estequiomètrica amb 50 mL del vinagre de l’enunciat. [1 punt]
DADES: Ka (àcid acètic, 25 °C) = 1,75 · 10–5.
Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; Na = 23,0.

Curs 2008-2009. Sèrie 4
2. El salfumant que es ven al
…ver más…

[0,4 punts]
Dades: Ka (àcid fluorhídric) = 5,6 · 10–4

SÈRIE 3 PAU. Curs 2004-2005
2. La pluja àcida s’origina, entre altres causes, a partir del diòxid de sofre present a l’atmosfera, que reacciona amb l’oxigen i dóna triòxid de sofre, el qual es combina posteriorment amb l’aigua de pluja i dóna àcid sulfúric.
a) Escriviu les dues reaccions esmentades. [0,5 punts]
b) Calculeu la concentració molar d’àcid sulfúric present en una mostra de 10 L d’aigua de pluja, suposant que s’ha recollit l’àcid corresponent a 15 mg de SO2. [0,5 punts]
c) Determineu el pH de l’aigua de pluja suposant que, en aquestes condicions, l’àcid sulfúric es dissocia completament. [0,5 punts]
d) Tenint en compte que, en realitat, la dissociació de l’àcid sulfúric no és completa, raoneu si el pH veritable de la mostra d’aigua de pluja serà més gran o més petit que el calculat abans. [0,5 punts]
Dades: masses atòmiques: H = 1, O = 16, S = 32
SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004. OPCIÓ A
4. En la valoració d’una mostra de HCl amb una dissolució de NaOH s’ha representat gràficament la concentració de protons [H+] present a cada moment en funció del volum de NaOH afegit.
a) Justifiqueu quina de les dues gràfiques següents reprodueix millor la variació de [H+] al llarg de la valoració: [0,5 punts]

b) Quin pH té la dissolució inicial de HCl? [0,5 punts]
c) Quin volum de dissolució de NaOH s’ha afegit en el

Documentos relacionados