Anàlisi cançó trobadoresca

1164 palabras 5 páginas
Anàlisi d'una cançó trobadoresca – Lo tems vai e ven e vire
Mònica Batlle
Literatura Europea - PAC3
Desembre 2012

Lo tems vai e ven e vire, canso composada a la segona meitat del segle XII pel brillant trobador
Bernat de Ventadorn, tracta el desig del poeta per poder gaudir de l'amor de la seva estimada que diu, ha perdut.

Pel que fa l'estructura externa de la poesia, es presenta en vuit estrofes de nou versos i una tornada final de tres versos. La mètrica és perfecta: versos heptasil·làbics d'art menor amb una rima consonant encadenada que es segueix en totes les estrofes: a7' b7' a7' b7' c7' c7' d7', com podem observar a la primera estrofa introductòria:

Lo -tems- vai- e -ven -e vi-re
Per - jorns, -per - mes -e – per -
…ver más…

3

La vuitena i novena estrofa, la tornada, conclouen la canso expressant per última vegada els seus sentiments cap a l'amada i fent la petició al pare d'aquesta perquè li entregui la seva filla en matrimoni: Dousa res ben ensenhada,
Cel que.us a tan gen formada,
Me.n do cel joi qu'eu n'aten.

Tanmateix, cal remarcar que aquesta bellesa compositiva que empra el trobador, està reforçada per les diverses figures retòriques utilitzades per Bernat de Ventadorn, que fixen el ritme de la composició i l'embelleixen i vigoritzen d'acord a l'estil de l'època.

Alguns exemples de figures retòriques que podem extraure d'aquesta cançó d'amor són l'al·literació a la primera estrofa, concretament repetint el so “s” als versos I, II, III, IV i V:

Lo tems vai e ven e vire
Per jorns, per mes e per ans,
Et eu, las no.n sai que dire,
C'ades es us mos talans.
Ades es us e no.s muda

També, a la tercera cobla, al vers XVII cerquem un hipèrbaton, ja que l'estructura sintàctica coherent es desordena per dona més expressivitat i retòrcer el poema amb formes complicades,sinònim de la capacitat que tenien els trobadors envers el llenguatge: … ades doblara.lh folia..., l'ordre normal del qual seria -folia ades doblara.lh, és a dir, la meva bogeria es doblarà.

Tanmateix, cerquem alguna pregunta retòrica, com als

Documentos relacionados