Cuadro comparativo entre empresa y organizacion

857 palabras 4 páginas
APRENENTATGE DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
3r:

G2012 - 2013

I

Nom i cognom:

PRÀCTICA :

HE DIBUIXAT UN SOL

Observa els següents fragments manuscrits que expressen tots l’oració He dibuixat un sol, i e xplica, per a cada un, en quina fase d’aprenentatge del sistema d’escriptura es trobaria qui l’ha e scrit, i quins aprenentatges hauria de realitzar a continuació.

1.

2.

3.

4.

5.

FASES DE CONEIXEMENT DE L’ESTRUCTURA INTER NA DE L’ESCRIPTURA
1.Escriptures presil·làbiques:
1.1.

Escriptures indiferenciades o no diferenciades (Escriure com a reproducció de l ’acte d’escriure en congruència amb alguns trets formals)
Les escriptures no diferenciades són una imitació de l’acte d’escriure.
…ver más…

Comencen a establir una primera relació entre la part gràfica i la part sonora de les paraules Els nens perceben la segmentació de la veu i cada síl·laba la representen gràficament per mitjà d’una lletra. ‘Es la primera relació que estableixen entre el codi oral i el codi escrit. Usen moltes menys lletres per a escriure.
Aquesta relació té diferents moments:
2.1. Per a cada síl·laba de la llengua oral escriuen una lletra qualsevol (sense valor sonor c onvencional)
2.2. Per a cada síl·laba de la llengua oral escriuen la vocal que li correspon (amb valor s onor convencional)
2.3. Per a cada síl·laba de la llengua oral escriuen la vocal i/o consonant (amb valor s onor convencional).
La seva escriptura entra en conflicte amb les hipòtesis que utilitzava en la fase anterior: quantitat m ínima, varietat, combinació, relació visual.
3. Escriptures sil·làbiques -alfabètiques o c orrespondència sil·làbico-alfabètica (Escriure c om a producció controlada per la segmentació sil·labico-alfabètica).
Progressivament, els nens i nenes es van analitzant més la veu i introdueixen més d’una grafia per a cada síl·laba de la parla. Comencen a descobrir l’estructura interna de les s íl·labes i els seus components. Ja la podem considerar una escriptura completa, alfabètica. 4. Escriptures alfabètiques o c orrespondència alfabètica (Escriure com a producció c ontrolada per la segmentació alfabètica

Documentos relacionados

 • Planeación de Marco Legal de las Organizaciones
  2522 palabras | 11 páginas
 • Entorno Interno Y Externo De La Empresa
  920 palabras | 4 páginas
 • MODELOS S.O
  1389 palabras | 6 páginas
 • La etapa formativa del estado mexicano
  1551 palabras | 7 páginas
 • Caso 2 Farmacias Estrella: Administración
  1331 palabras | 6 páginas
 • Servicio Nacional De Aprendizaje
  1653 palabras | 7 páginas
 • Secuencia Didactica Economia Ii
  2534 palabras | 11 páginas
 • Actividad 1 Arquitectura De Computadores
  919 palabras | 4 páginas
 • Tarea 1 TTD
  699 palabras | 3 páginas
 • Organizar El Archivo Central De Acuerdo Con Normatividad Vigente Y Políticas Institucionales
  5284 palabras | 22 páginas