La psicología, la personalidad y la motivación

2026 palabras 9 páginas
Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
Régimen jurídico de la Propiedad Horizontal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (Pàg. 23167)
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEY 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales. (Pág. 23167)
...

Capítol III
Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
Secció primera
Disposicions generals
Subsecció primera
…ver más…

2. Els transmitents, en l'escriptura de transmissió onerosa d'un element privatiu, han de declarar que estan al corrent en els pagaments que els corresponen o, si escau, han de consignar els que tenen pendents i han d'aportar un certificat relatiu a l'estat de llurs deutes amb la comunitat, expedit per qui n'exerceixi la secretaria, en el qual han de constar, a més, les despeses ordinàries aprovades però pendents de repartir. Sense aquesta manifestació i aquesta aportació no es pot atorgar l'escriptura, llevat que els adquirents hi renunciïn expressament.
3. No cal que el president o presidenta doni el vistiplau al certificat a què fa referència l'apartat 2 si un professional que duu l'administració de la finca exerceix la secretaria de la comunitat.
Article 553-6. Fons de reserva
1. Una quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes pressupostades destinada a la constitució d'un fons de reserva ha de figurar en el pressupost de la comunitat.
2. La titularitat del fons de reserva correspon a tots els propietaris, però resta afecta a la comunitat.
3. El fons de reserva es diposita en un compte bancari especial. Els administradors només en poden disposar, amb l'autorització del president o presidenta, per a atendre despeses imprevistes de

Documentos relacionados

 • Raices Del Comportamiento Humano
  2016 palabras | 9 páginas
 • Secretaria del trabajo y previsión social
  6438 palabras | 26 páginas
 • Comprension y produccion de textos
  2155 palabras | 9 páginas
 • variables psicologicas que influyen en el aprendizaje
  4747 palabras | 19 páginas
 • Abuso sexual
  608 palabras | 3 páginas
 • “Influencia de los factores psicológicos en la conducta del consumidor”
  1321 palabras | 6 páginas
 • La Personalidad Social
  1735 palabras | 7 páginas
 • Concepto del hombre immanuel kant
  2434 palabras | 10 páginas
 • Gordon w.allport
  831 palabras | 4 páginas
 • Decreto supremo 78
  2078 palabras | 9 páginas