Lei de hess

741 palabras 3 páginas
Llei de Hess

Objectiu: Calcular la variació d’entalpia d’una reacció i aplicació de la llei de Hess.

Material: Vas de precipitats de 250 mL, termòmetre, aigua, hidròxid de sodi (NaOH), balança, NaOH(aq) 0’5M, HCl(aq) 0’5M, proveta.

Procediments:

Procés A

a) Poseu 200 mL d’aigua en un vas de precipitats de 250 mL i mesureu-ne la temperatura. b) Afegiu-hi 2 g d’NaOH sòlid i dissoleu-lo per agitació. c) Mesureu la máxima temperatura assolida.

Procés B

a) Introduïu 100 mL d’NaOH 0’5M en un vas de 250 mL de massa coneguda, i mesureu-ne la temperatura inicial. b) Mesureu també la temperatura de 100 mL d’HCl 0’5M col·locats en una proveta. c) Si les temperatures no coincidiesen, preneu la mitjana com a
…ver más…
b) Calor guanyada per la dissolució: Ce(dissolució)= 4’186 kJ/(kg·K). Qd= Ce·m·T= 4’186·0’102·3= 1’28 kJ. c) Calor total alliberada: Qt= Qv+Qd= 0’27065+ 1’28= 1’55065 kJ. d) Variació d’entalpia ∆H del procés: ∆H=Qt= 1’55065 kJ.

Procés C

NaOH(s) + Cl⁻(aq) + H⁺(aq) ( H₂O(l) + Cl⁻(aq) + Na⁺(aq)
Dades:

a) Massa del vas: 0’1074 Kg. b) Massa de la dissolució: 0’002 Kg d’NaOH + 0’2 Kg HCl= 0’202 Kg de dissolució. c) Variació de la temperatura final: 25º C – 21º C = 4º C.

Càlculs:

a) Calor guanyada pel vas: Ce(vidre)= 0’84 kJ/(kg·K). Qv= Ce·m·T= 0’84·0’1074·4= 0’36086 kJ. b) Calor guanyada per la dissolució: Ce(dissolució)= 4’186 kJ/(kg·K). Qd= Ce·m·T= 4’186·0’202·4= 3’3823 kJ. c) Calor total alliberada: Qt= Qv+Qd= 0’36086+3’3823= 3’74316 kJ. d) Variació d’entalpia ∆H del procés: ∆H=Qt= 3’74316 kJ.

Conclusions:

B) Na⁺(aq) + OH⁻(aq) + Cl⁻(aq) + H⁺(aq) ( H₂O(l) + Cl⁻(aq) + Na⁺(aq)
C) NaOH(s) + Cl⁻(aq) + H⁺(aq) ( H₂O(l) + Cl⁻(aq) + Na⁺(aq)
A) NaOH(s) ( Na⁺(aq) + OH⁻(aq)

∆H(c)= 3’74316kJ.
∆H(b)= 1’55065 kJ.
∆H(a)= 2’07004 kJ.

B) H₂O(l) + Cl⁻(aq) + Na⁺(aq) ( Na⁺(aq) + OH⁻(aq) + Cl⁻(aq) + H⁺(aq)
C) NaOH(s) + Cl⁻(aq) + H⁺(aq) ( H₂O(l) + Cl⁻(aq) + Na⁺(aq)
A) NaOH(s) ( Na⁺(aq) + OH⁻(aq)

∆H(c)= 3’74316kJ.
∆H(b)= -1’55065 kJ.
∆H(a)= 2’07004 kJ.

∆H(a)= ∆H(b)+ ∆H(c)
∆H(a)= -1’55065+3’74316= 2’19251 kJ.

B)

Documentos relacionados

 • Ley de hess
  2728 palabras | 11 páginas
 • Principio de le chatelier
  771 palabras | 4 páginas
 • Estructura de lewis
  1518 palabras | 7 páginas
 • Ley de hess
  1296 palabras | 6 páginas
 • Ley de hess - problemas variados
  4009 palabras | 16 páginas
 • Lab. calor de reaccion, aplicaciones de la ley de hess
  1235 palabras | 5 páginas
 • Informe De Calor De Reaccion
  1357 palabras | 6 páginas
 • cambio de entalpía para algunas reacciones, ley de hess
  1101 palabras | 5 páginas
 • Determinación Del Calor De Neutralización Y Disolución Aplicación De Ley De Hess
  2806 palabras | 12 páginas
 • Calor de reaccion y ley de hess
  1349 palabras | 6 páginas