Pac 1 Psicologia De La Percepció

2554 palabras 11 páginas
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ

• Presentació i objectius
• Enunciats: descripció de la pràctica
• Materials
• Criteris d’avaluació
• Format de lliurament
• Data límit de lliurament

Presentació i objectius

Aquesta PAC consta de cinc preguntes, en les quals es treballaran aspectes fonamentals dels mòduls 1 i 2 de l’assignatura: Introducció a la Psicologia de la Percepció i Percepció visual. Aquesta PAC pretén que l'alumne conegui i domini alguns dels conceptes fonamentals associats amb la introducció a la psicologia de la percepció, així com els relacionats amb la percepció visual. En aquesta PAC també es treballen algunes de les competències transversals especificades al pla docent (analitzar i sintetitzar, identificar i
…ver más…

Els resultats de la tasca de Javier i Fernando s'expressen en la corba ROC mostrada a sota. Quines conclusions podem treure pel que fa a la sensibilitat i el criteri de resposta de tots dos residents?

Segons la representació gràfica presentada en Javier no és capaç de distingir un tumor en les radiografies o el que és el mateix en termes de l’anàlisi de la corba, no distingeix entre la Senyal i el soroll, les seves respostes són a l’atzar, això es pot comprovar donat que en el gràfic la corba ROC és una línia diagonal ,fet que indica respostes aleatòries i es troba ben al mig perquè l’aleatorietat implica la probabilitat d’un 50% d’encert i 50 % d’error, altrament dit el seu criteri de resposta és 0.

D’acord amb la representació gràfica presentada en Fernando disposa d’un alt grau de sensibilitat, aquest fet es pot observar en la forma de la corba ROC quasi quadrada i molt allunyada de la línia diagonal (absència de concavitat), el seu criteri de resposta liberal, l’ha portat a un alt grau d’encerts quasi el 100 % però també un alt grau de falses alarmes, però tenint en compte que és metge resident, és un factor

Documentos relacionados

  • Resumen La Trama De La Vida Fritjof Capra-Libro
    167292 palabras | 670 páginas
  • Resumen introducción a la arquitectura
    1926 palabras | 8 páginas
  • Movimientos poéticos o literarios
    8829 palabras | 36 páginas