Pac 2 Intervenció Psicopedagògica En Els Trastorns Del Desenvolupament

1250 palabras 5 páginas
SEGONA ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CONTINUADA: Identificació i avaluació de les necessitats i adaptació dels elements curriculars bàsics

Índex

1. Necessitats i suports........................................................................................... 2

2. Guió del procés d'identificació i avaluació de les necessitats............................. 3

3. Bibliografia...........................................................................................................4
…ver más…

|
| | | | |-Comunicació a través de l’intercanvi |
| | | | |d’imatges |
| | | | |-Parlar amb un to calmat i lentament |
| |-Experimentar la possibilitat|- Elaboració per l’equip docent (amb col∙laboració|-Ajuda per a vestir-se i |- Existència de recursos sanitaris i ús |
| |d’influir en el context; |del MEE/PT/PPS) d’un Pla educatiu individualitzat |anar al lavabo |d’aquestos en els moments necessaris |
|AUTONOMIA I |treball d’aïllament/dispersió|en el que participi l’alumne |-Coordinació moviments |- Elaboració per l’equip docent (amb |
|PARTICIPACIÓ CONTEXT |-Desenvolupament d’autonomia |- Convenir un Referent que impulsi i dinamitzi el | |col∙laboració del MEE/PT/PPS) d’un Pla |

Documentos relacionados