Piramides humanas

610 palabras 3 páginas
ESTRUCTURES QUÍMIQUES
Sòlids | Propietats | Interpretació segons el model | Metàl·lic | * Tenen brillantor metàl·lica * Tenen unes altes densitats * Són durs * Són dúctils i mal·leables, per tant es poden deformar sense trencar-se, propietat anomenada plasticitat * Presenten unes temperatures de fusió i d’ebullició altes * Són bons conductors de l’electricitat i de el calor * Són insolubles en aigua i altres dissolvents. | * La brillantor metàl·lica s’explica pel seu poder de reflexió de la llum, propietat que té a veure amb la deslocalització dels electrons. * L’alta densitat s’explica pel gran empaquetament de les estructures cúbiques i hexagonals. Els metalls alcalins la tenen baixa perquè tenen una estructura
…ver más…

Aquesta força continua essent intensa en l’estat líquid, per això els líquids iònics també presenten temp. altes d’ebullició. * La fragilitat s’explica perquè, com a resultat del desplaçament d’una capa d’ions respecte d’una altra, els ions de la mateixa càrrega queden enfrontats. * La solubilitat dels compostos iònics en aigua és deguda a l’atracció dels ions per les molècules polars d’aigua, que aconsegueixen envoltar-los. La solvatació dels ions és un procés exotèrmic que desprèn energia, que s’utilitza per separar els ions. Les forces d’atracció que s’exerceixen entre un ió i les molècules polars d’un dissolvent s’anomenen forces ió-dipol * La no-conductivitat elèctrica en estat sòlid és deguda al fet que, sota l’acció d’un camp elèctric, els ions es mantenen units i no hi ha càrregues que es puguin desplaçar lliurement pel cristall. * La conductivitat elèctrica en estat fos o en solució s’explica perquè, en tots dos estats, els ions disposen d’una gran llibertat de moviments per desplaçar-se. | Covalent | * Presenta altes temperatures de fusió i ebullició * Generalment són molt durs * Són fràgils * Són mals conductors d’electricitat I de la calor (excepte el carboni grafit) * Són insolubles en aigua i altres dissolvents | * Presenta altes temperatures de fusió deguda a la gran intensitat dels enllaços covalents i el gran nombre d’aquests enllaços al llag de tota

Documentos relacionados

 • Piramides humanas
  864 palabras | 4 páginas
 • Piramides humanas
  873 palabras | 4 páginas
 • Poblacion Humana
  1707 palabras | 7 páginas
 • Poblacion Humana
  1715 palabras | 7 páginas
 • En el nombre de la familia
  4088 palabras | 17 páginas
 • Informe de la Pirámide de Maslow
  1392 palabras | 6 páginas
 • Proyecto De Teotihuacan
  4129 palabras | 17 páginas
 • Templo de kukulkán
  993 palabras | 4 páginas
 • Origen De La Fundacion De La Ciudad De Teotihuacan
  1005 palabras | 5 páginas
 • Causas de la contaminacion del rio piura
  2806 palabras | 12 páginas