Producció I Consum D’energia A Catalunya Pags Ioc

791 palabras 4 páginas
| | | |

GEOGRAFIA PACFGS | Alumne/a (Cognoms, Nom): |

2a Quinzena bloc 1

1.- Observeu les dades i responeu les preguntes.

Producció i consum d’energia a Catalunya l’any 2003 ( milers de TEP)

Recurs energètic | Producció d’energia | Consum d’energia | Carbó | 75’3 | 168’6 | Petroli | 313’3 | 12.471’7 | Gas Natural | 1’9 | 5.675’9 | Energia nuclear | 6.419’8 | 6.419’8 | Energia hidroelèctrica | 519’4 | 519’4 | Energia eòlica | 14’0 | 14’0 | Energia solar | 2’9 | 2’9 | Biomassa | 269’7 | 289’6 | Residus no renovables | 56’1 | 56’1 | Altres | | 330’1 | Total
…ver más…
Tant a la conferència de Kioto (1997) com a la conferència de Copenhaguen (2009) com a d'altres, es van tornar a tractar aquests temes. Tot i que els països industrials s'oposen a la reducció de les seves emissions de gassos contaminants per que això supossaria una reducció per a la competitivitat de les seves indústries.
La conclusió és que, no som concients del risc que suposa això, i que pels polítics és molt car cuidar el nostre planeta, així que prefereixen perdre'l, o millor dit, deixar el problema pel que vingui després...

3.- Exposeu els trets essencials dels problemes mediambientals actuals del nostre planeta: l’atmosfera (pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, l’“smog” i contaminació acústica); hidrosfera (escassetat i contaminació de l’aigua); la biosfera (desforestació, erosió i desertització, problemàtica dels residus). (5 punts)

La pluja àcida és el fenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals. Es deu principalment a la barreja de l'aigua amb els productes moleculars del sofre i del nitrogen que s'ocasionen en la combustió pot tenir efectes nocius en plantes, animals i en edificis. Causa corrosió en estructures metàl·liques com ponts o erosions en construccions de pedra. També crema les fulles de la vegetació i per això afecta bàsicament als ecosistemes vegetals

La

Documentos relacionados