Que metodologia de trabajo utilizan los hombres y mujeres de ciencia

2723 palabras 11 páginas
ESTATÍSTICA EMPRESARIAL II

A Ciencia Estatística
Obxecto
En xeral, as Ciencias empíricas (entre elas, a Economía e a Empresa) preocúpanse por estudar os fenómenos empíricos. E, para isto, a obtención e tratamento da información observable sobre os mesmos é fundamental, sendo éste o obxecto da Ciencia Estatística, tanto dende a súa vertente descritiva como inferencial.

Clasificación
Estatística Descritiva Describe e analiza as características dun grupo de elementos (poboación ou mostra), deducindo conclusións sobre o grupo de elementos observado. Isto é, describe e analiza como se comportan os fenómenos empíricos no grupo de eltos observado. Inferencia Estatística Infire ou estima o comportamento dunha poboación baseándose na
…ver más…

nº de caras: 1, 2, 3.

Teoría Frecuentista
(Von Mises, 1919)
Baséase na Lei de estabilidade das frecuencias relativas [1] Define a probabilidade dun acontecemento A como a proporción de veces que ocorre A cando o fenómeno se realiza un número infinito de veces baixo idénticas condicións

P ( A) = lim f A n →∞

Requisitos: só é aplicable a fenómenos susceptibles de repetición en idénticas condicións. A definición frecuentista (prob aposteriori) coincide coa clásica (prob apriori) se os resultados son igualmente posibles.
[1] Conforme un fenómeno se repite máis e máis veces (baixo idénticas

condicións), a frecuencia relativa de cada resultado tende a aproximarse cada vez máis a un número fixo. Este nº constitúe a súa probabilidade.

Teoría Subxectiva
(Ramsey, 1926; Savage, 1954)
Define a probabilidade dun acontecemento A como o grao de crenza que o avaliador ten na ocorrencia do mesmo, para un nivel dado de evidencia empírica.
Pode estar parcialmente baseada na concepción frecuentista e/ou na clásica.
Exemplo. Un analista de bolsa, en base á información empírica que posúe, cifra nun 90% a probabilidade de que na próxima sesión a bolsa de Madrid teña un comportamento á alza.

Teoría Loxicista
(Keynes, 1921)
Entende a

Documentos relacionados

 • Ingenieria genetica
  2941 palabras | 12 páginas
 • la ciencia sociales en el mundo contemporaneo
  5704 palabras | 23 páginas
 • Sociologia General
  3286 palabras | 14 páginas
 • Metodologia Cuantitativa
  23849 palabras | 96 páginas
 • PSICOLOGÍA DEL MEXICANO [Resumen]
  6426 palabras | 26 páginas
 • La Masturbacion Femenina Proyecto
  4249 palabras | 17 páginas
 • Banco de reactivos sobre la comunicacion cientifica
  3464 palabras | 14 páginas
 • Los Paradigmas Actuales En Las Ciencias Sociales.
  1608 palabras | 7 páginas
 • Paradigmas de tomas kuhn
  1505 palabras | 7 páginas
 • Guia de ciencias sociales
  3894 palabras | 16 páginas