Selectividad ejercicios

2623 palabras 11 páginas
EXERCICIS SELECTIVITAT

Exercici 1
PAAU Juny 1998

Al dibuix es mostren dues visions diferents de les reconstruccions dels cranis de tres exemplars fòssils de la família dels homínids.

a) Observeu el gràfic següent i interpreteu la informació que s'hi presenta. (1 punt)

b) Els cranis del dibuix corresponen a individus Australopithecus robustus, Homo erectus i Homo sapiens. Identifiqueu quin exemplar correspon a cada espècie. (1 punt)

c) Fent servir els diferents termes de la llista, descriviu les principals transformacions, pel que fa a la forma de vida, des que els pòngids i els homínids es van separar fins a l'aparició de Homo sapiens. (1 punt)

- vida arborícola
- ús d'instruments
- selecció natural
- règim
…ver más…

Esmenteu algun exemple. (1 punt)La configuració dels ossos del braç i de la mà és molt semblant en els exemples mostrats, tot i que cada membre exerceix funcions diferents. Creieu que això és una prova del seu parentesc evolutiu? Justifiqueu-ho. Expliqueu què son els òrgans anàlegs. (1 punt)

Exercici 5
PAAU juny 1999

Hi ha diverses evidències que posen de manifest l'evolució de les espècies.
a) Els dibuixos següents mostren diverses fases del desenvolupament embrionari en diferents vertebrats. Expliqueu, utilitzant com a base els dibuixos, en quin sentit es poden utilitzar les característiques dels embrions per explicar el grau de parentesc evolutiu de les diferents espècies de vertebrats. (1 punt)

b) Els fòssils són restes d'organismes d'altres temps que, per causes naturals, s'han preservat en les roques sedimentàries de l'escorça terrestre. En sentit una mica més ampli és pot entendre que un fòssil és una evidència de l'existència d'un organisme que va viure en el passat. Des del punt de vista evolutiu, quina és la informació que ens proporcionen els fòssils ? (1 punt)

c) Hi ha evidències o proves de l'evolució de caràcter bioquímic. Expliqueu-les. (1 punt)

Exercici 6
PAAU juny 1999 (I)

Escherichia coli és un bacteri sensible a l'estreptomicina. És a dir, que si s'afegeixen unes gotes d'aquest antibiòtic a un medi de cultiu, els bacteris moren. Però com en altres éssers vius, hi ha

Documentos relacionados

 • Quimica
  7898 palabras | 32 páginas
 • Las virgenes suicidas - reseña
  1083 palabras | 5 páginas
 • Reaccion
  3512 palabras | 15 páginas
 • Geopolitica
  609 palabras | 3 páginas
 • Ciencia, tecnoloia y urbanizacion
  953 palabras | 4 páginas
 • Ciencia
  1884 palabras | 8 páginas
 • Ribosa
  1380 palabras | 6 páginas
 • Medios De Comunicacion E Informacion Publica
  2471 palabras | 10 páginas
 • Medios De Comunicacion E Informacion Publica
  2464 palabras | 10 páginas
 • Zappos.
  1947 palabras | 8 páginas