Situación didáctica "amigos"

1037 palabras 5 páginas
ЖАК СЕГЕЛА fltnl1(lO tj1Ю #pe{1te 1JjbopUH'
В нараненото сърце на Полша eguH малъk немощен u uзглаg­ нял граgец посреща Валенса, koumo гоВорu на тълпата от ест­ pagama. ИзВеgнъж зВуkът uзчезВа. Гgансkuят елеkтротехнuk nouckBa omBepmka, сkачВа gBeme жuцu u проgължаВа: "Всuчkо тряБВа ga праВя В тазu страна", заяВяВа героят на Co/\ugapHocm. Смях. Всяkа Вечер kaHgugambffi на сВобоgата npaBu номера с по­ Bpegama на мukрофона. И Всяkа Вечер номерът MUHaBa.
Можеш
хумора

ga

се смееш uлu плачеш. В тазu kнuга преgпочетох

npeg

сълзuте.

СВетът Haonaku: Елцuн ме numa kолkо съм готоВ ga му npegложа, за ga "uграе" себе cu В собстВенuя cu реkламен фuлм. Нормалнuят сВят: Mepkypu ще загубu, защото е преgпочела любоВта на Жюл npeg амбuцuята
…ver más…

Как да не се усмихнеш при спомена за името му? Агамемнон Куцогиоргас!
Колко вода е изтекла под мостовете на властта за десет

ката реклама, но почувствах в събеседника ми толкова силна

простодушна вяра, че обещах да отида в Атина в края на сед­ мицата. Наложи ми се да убеждавам Жак Пилан, моят док­

години! Убеден идеолог, честният и твърд тогава Папандреу не искаше да се присъедини към Социалистическия интерна­

тор по маркетинг в кампаниите на Митеран, да ме придружи за тази консултация при възглавието на елинския ми пациент.

ционал до Митеран и Суарес, които намираше за твърде бур­ жоазни. Една многозначителна подробност: той беше орга­ низаторът на историческата среща Митеран спасител и водач.

Жак ме накара да го дърпам насила домошар -

човекът е експерт, но

-

накарах го да отстъпи, като му обещах истори­

-

Кадафи. Той

ческа среща: нямаше да бъде разочарован.

беше героят-преследвач на полковници. За народа си той беше

Болният не беше мним. l Не зная кое от двете - дали здра­ вето или имиджът беше по-зле. Никога човек на власт не е постигал толкова бързо подобна слава, а след това такъв по­ зор. Антична трагедия, превръщаща се във водевил, като на сцената излизат по реда си богът, богинята, съперничката и врагът. Една година преди срещата ни, през щинските избори през

1988

Г., третата му

последователна изборна победа изглеждаше неизбежна. Об­

1986

г. наистина биха тревога, но не

бяха

Documentos relacionados

 • Repercusion de los medios de comunicacion
  1599 palabras | 7 páginas
 • Plan anual de biblioteca escolar
  665 palabras | 3 páginas
 • Planificacion: periodo de adaptacion (sala de 4 años)
  939 palabras | 4 páginas
 • comentario del cuento V del conde Lucanor
  1606 palabras | 7 páginas
 • Unidad didactica "hacemos una fiesta"
  3139 palabras | 13 páginas
 • Situaciones Didacticas Del Campo De Desarrollo Personal Y Social
  2229 palabras | 9 páginas
 • Situaciones Didacticas Del Campo De Desarrollo Personal Y Social
  2235 palabras | 9 páginas
 • Trabajo de demografia
  1943 palabras | 8 páginas
 • Situación didáctica sobre valores
  1238 palabras | 5 páginas
 • Planeaciones de educacion artistica preescolar
  2942 palabras | 12 páginas