TASCA PER A RHRSC 03

897 palabras 4 páginas
ACTIVITAT 1
Organització Formal :
En aquest esquema les relacions entre els companys és una comunicació Lateral o Horitzontal, es tracta de departaments diferents que es troben en el mateix nivell jeràrquic. Només hi ha una diferenciació amb el que ha entrat a treballar a la secció de l’àrea de compres. Ell depèn del Departament Comercial i es troba un escaló per davall dels seus companys al nivell jeràrquic encara que no depengui dels seus departaments.

L’organització Informal, es desenvoluparia d’una forma un poc diferent, es formen uns llaços d’amistat o antagonisme entre els companys del mateixos departaments que son els que tenen un contacte directe durant la jornada laboral. La interrelació entre els altres departaments és més
…ver más…

Per exemple, la Direcció ha demanat als departaments de RRHH, Financer i Comercial que elaborin un pla d’actuació davant la baixada d’ingressos que ha tingut l’empresa durant el darrer trimestre. Els departaments necessitaran compartir informació i unificar-la per tal d’obtenir un informe el més exacte i realista possible.

ACTIVITAT 2
Funcions que corresponen a la Gestió de Personal :
Serveis mèdics de l’empresa.
Tramitació d’acomiadaments.
Planificació de la plantilla.
Selecció de personal.
Formació permanent.
Acomiadaments.
Readmissions d’acomiadaments nuls.
Règim disciplinari.
Llicències.
Relacions amb el proveïdors
Relacions amb l’administració.
Compres.
ACTIVITAT 3
Faltes establertes per justificar un Acomiadament: El Conveni Col·lectiu d’oficines i despatxos de les Illes Balears del 2003 i el 2004, estipula 19 tipus diferents de Faltes molt greus que poden suposar la sanció de d’ocupació i sou fins a seixanta dies i la rescissió del contracte de treball. A continuació es relacionen les diferents faltes molt greu que estipula el Conveni Col·lectiu publicat al BOIB 152 de dia 01/11/2003. Cal mencionar que aquest Conveni Col·lectiu va ser anul·lat per el TSJ el 27/07/2004.

ACTIVITAT 3

ArtÌculo 43. Faltas muy graves

43.1. Faltar al trabajo dos dÌas al mes sin causa justificada.
43.2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco- mendadas. 43.3. El hurto o el robo, tanto a cualquier empleado de la empresa o fuera de la misma,

Documentos relacionados