Taxonomia

773 palabras 4 páginas
Protistas zoomastigoforos Giardia canis
Dominio: eukaryota
Reino: Protista
Subreino: Protozoa
Phylum: Sarcomastigophora
Subphylum: Mastigophora
Clase: Zoosmastigophorea.
Orden: Diplomonadida.
Familia: Hexamitidae
Género: Giardia especie: canis.

Trichomona columbae
Dominio: eukaryota
Reino: protozoa
Subreino: biciliata
Filo: metamonada
Subfilo: trichozoa
Clase: trichomonadea
Orden: trichomonadida
Familia: trichomonadidae
Género: trichomona
Especie: columbae

Tripanosoma cruzi Dominio: eukaryota
Reino: protozoa
Filo: sarcomastigophora
Subfilo: mastigophora
Clase: zoomastigophorae
Orden:
Familia: tripanosomatidae
Género: tripanosoma
Especie: cruzi

Histomona meliagridis

Reino: protista
Filo:
…ver más…

Apicomplexa
Clase: Sporozoa
Subclase: Coccidia Orden: Eucoccicidia Familia: Eimeriidae
Género: eimeria
Especie: tenella

Genero isospora

Isospora canis

Dominio: eucariota
Reino: protozoa
Infrareino: alveolata
Filo: apicomplexa
Clase: coccidia
Orden eucoccidiorida
Suborden: eimeriorina
Familia: eimeriidae
Género: isospora
Especie: canis

Isospora felis

Dominio: eucariota
Reino: protozoa
Infrareino: alveolata
Filo: apicomplexa
Clase: coccidia
Orden eucoccidiorida
Suborden: eimeriorina
Familia: eimeriidae
Género: isospora
Especie: felis

Genero toxoplasma

Toxoplasma gondii

Dominio: eucaryota
Reino: protista
Phylum:Apicomplexa
Clase: Sporozoea
Subclase: Coccidia
Orden: Eucoccidiidae
Suborden: Eimeriina
Familia: Sarcocystidae
Género: Toxoplasma
Especie: Toxoplasma gondii

Genero sarcocystis

Sarcocystis bovicanis

Dominio: eukaryota
Reino: protista
Filo: apicomplexa
Clase: coccidia
Orden: eucoccidiorida
Suborden: eimeriorina
Familia: sarcocystidae
Género: sarcocystis
Especie: sarcocystis bovicanis

Genero plasmodium

Plasmodium malariae

Reino: protista
Filo: apicomplexa
Clase: aconoidasisa
Orden: haemosporida
Familia: plasmodiidae
Género: plasmodium
Especie: plasmodium malariae

Plasmodium gallinarum

Reino: protista
Filo: apicomplexa
Clase: aconoidasisa
Orden: haemosporida
Familia: plasmodiidae
Género: plasmodium
Especie: plasmodium gallinarum

Genero babesia

Babesia bigemina

Documentos relacionados

 • Taxonomia
  1520 palabras | 7 páginas
 • Taxonomia
  759 palabras | 4 páginas
 • Taxonomia leguminosas
  2299 palabras | 10 páginas
 • Reporte De Taxonomia
  1077 palabras | 5 páginas
 • Reglas taxonomicas
  1461 palabras | 6 páginas
 • Funciones Taxonomicas
  656 palabras | 3 páginas
 • Taxonomis de bloom
  1253 palabras | 6 páginas
 • Taxonomia y Evolucion
  2170 palabras | 9 páginas
 • taxonomia papaya
  2262 palabras | 10 páginas
 • taxonomia de las frutas
  4095 palabras | 17 páginas