Monografias.com > Estudio Social
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Participació ciutadana i tecnologies de la informació i la comunicació   

  ABSTRACT

  Les darreries del segle XX i els inicis del XXI han
  estat marcats per la revolució de les tecnologies de la
  informació i la comunicació que han irromput en la era
  industrial provocant un canvi de paradigma cap a la societat de
  la informació i el coneixement. El vell sistema democràtic representatiu es troba en
  una situació de manca de confiança i de
  participació dels ciutadans en les seves institucions, fet
  que ha comportat el sorgiment de noves pràctiques
  participatives que cerquen apropar els polítics i els
  ciutadans i fer més transparent la política. L?aparició de les
  tecnologies de la comunicació i la informació està
  facilitant aquestes pràctiques avançant cap a noves maneres de fer
  política, amb una informació més àmplia i
  directa i una major comunicació entre representants i
  representats. L'article que teniu a les mans analitza l'impacte
  de les noves tecnologies en la participació dels ciutadans
  en la política i exposa dues experiències de
  participació ciutadana a través de les noves
  tecnologies, una únicament virtual i l'altra que combina la
  participació virtual amb la presencial. L'article conclou
  que la irrupció de les noves tecnologies és un inici
  cap a facilitar la participació dels ciutadans en la presa
  de decisions publiques i és un element rellevant en un llarg
  camí cap a una democràcia més
  participativa.

  Introducció

  L’aparició i evolució a les darreries
  del segle XX de les noves tecnologies de la informació i la
  comunicació en general i de Internet en particular, ha multiplicat
  exponencialment la circulació d’informació i la
  capacitat de comunicació a nivell planetari en temps real.
  Les conseqüències de la seva aparició han estat en
  tots els àmbits de la vida i han suposat una veritable
  revolució de les intercomunicacions humanes.

  La capacitat d’informació i comunicació
  han estat essencials des dels inicis de la democràcia per
  tal de resoldre els conflictes a la societat de manera
  pacífica i sistemàtica. En aquest sentit podem apuntar
  que l'accés a la informació i a l'educació
  són elements fonamentals per a fomentar la participació
  dels ciutadans en els afers col·lectius i impulsar una
  creixent democratització de la política (CANALS,
  2001).

  A continuació s’analitza la influència
  de les noves tecnologies de la informació i la
  comunicació en la dimensió política de les nostres
  vides, en la que Internet ha propiciat que el poder s’exerceixi
  principalment des de la producció i la difusió de codis
  i continguts basats en la informació.

  La present comunicació s’inscriu en el Grup
  de Treball 3: Democràcia digital, participació
  ciutadana i sistemes de gestió d’administracions
  publiques, organismes o organitzacions a través de xarxes
  telemàtiques
  , analitzant l’impacte i les
  potencialitats de l’aplicació d’Internet en
  processos participatius d’innovació democràtica
  sorgits arrel d’una crisi de confiança dels ciutadans
  en el funcionament i institucions de la democràcia
  representativa tradicional.

  A tal efecte, en primer lloc s’estudia la
  situació de la democràcia representativa i les noves
  formes de participació ciutadana en la presa de decisions
  públiques. En segon lloc s’analitza l’impacte
  que les noves tecnologies han tingut en la democràcia,
  explorant les seves potencialitats i funcionalitats en les noves
  formes de participació ciutadana. A continuació
  s’exposa dues experiències de participació a
  través d’Internet una a nivell de Catalunya i
  l’altra a nivell de l’administració local, a
  saber: Democràcia.web i Consensus, ciutadans en
  xarxa.

   

  El desencís de la
  democràcia representativa: explorant nous
  horitzons

  L’inici del nou mil·leni ha coincidit amb un
  moment de crisi de legitimitat política, de falta de
  confiança de la població en la democràcia
  representativa i de manca de satisfacció dels ciutadans vers
  els seus representants. Aquest fenomen, que es coneix com a
  dèficit democràtic, s’ha vist impulsat per
  diversos factors. D’una banda l’economia i la
  societat es troben sotmesos a un procés de canvi accelerat
  provocat per la introducció de les tecnologies de la
  informació i la comunicació
  (informacionalització). D’altra banda els partits
  polítics posen en molts casos el seu propi interès per
  davant de l'interès general. Finalment la globalització
  de mercats i financera permet als grans oligopolis escapar del
  control dels estats i influir en
  les estratègies i les decisions dels governs i les
  administracions públiques. Aquests elements porten a la
  paradoxa de que si bé d’una banda el sistema
  democràtic sembla que ha augmentat la seva legitimitat a tot
  arreu, la seva qualitat deixa insatisfeta bona part de la
  població (SUBIRATS, 2002). Així doncs ens trobem amb un
  distanciament progressiu entre polítics i administracions
  públiques d'una banda i ciutadans de l'altra, que provoca
  una baixa activitat d’uns i d’altres pel que fa a la
  participació.

  La manca de participació ciutadana entesa com a
  participació dels ciutadans en la presa de decisions
  públiques, constitueix un dels principals dèficits de
  la democràcia representativa. Sumada a elements de
  partitocràcia, de manca de control del poder polític i
  de descontent amb un sistema electoral de llistes tancades i
  bloquejades, comporta el distanciament dels ciutadans respecte
  l’activitat política (PAU i SANCHEZ, 1999). Entre els
  ciutadans trobem diverses reaccions que van des de
  l’apatia, el desencís, o l’apoliticisme fins a
  reclamacions col·lectives de participació en la presa
  de decisions públiques.

  Per tal de fer font a aquest dèficit
  democràtic es proposa la renovació de les institucions
  i les pràctiques de les democràcies representatives
  fomentant una major participació dels ciutadans en la presa
  de decisions publiques amb l’objectiu de complementar la
  democràcia representativa i avançar cap a la
  democràcia participativa. Aquest procés necessita la
  complicitat entre la voluntat política dels governants i la
  confiança activa dels ciutadans (CANALS i MARTÍ,
  2003).

  Les experiències participatives directes,
  fomentades i desenvolupades arrel de les deficiències en les
  vies de participació tradicionals de la democràcia
  representativa, tenen lloc a través de mecanismes
  tradicionals de participació com referèndums o
  iniciatives legislatives populars, o a través de mecanismes
  innovadors de participació dels ciutadans en la presa de
  decisions públiques (SUBIRATS, 2002). En aquest sentit
  són freqüents les experiències de
  participació ciutadana que s’han impulsat des de les
  administracions públiques, sobretot des de
  l’administració pública local. Aquestes
  experiències han suposat l’obertura de nous espais de
  participació política diferents a les tradicionals
  eleccions, que cerquen acostar la política a la ciutadania
  augmentant la seva participació tant pel que fa a la
  intensitat com pel que fa a la periodicitat.

  Hi ha diversos mecanismes innovadors de
  participació ciutadana que ordenen i faciliten la
  intervenció dels ciutadans en la presa de decisions
  públiques. En aquest sentit trobem mecanismes com els
  consells ciutadans, les consultes electròniques, els nuclis
  d’intervenció participativa, els plans
  estratègics, les agendes 21, els pressupostos participatius,
  els projectes educatius de ciutat o els tallers de prospectiva,
  entre d’altres (FONT i BLANCO, 2003). Els processos de
  participació ciutadana utilitzen uns o altres mecanismes en
  funció de les característiques i necessitats del
  procés però, amb independència de quina sigui la
  metodologia participativa utilitzada, trobem certs requisits
  comuns a tot procés per a que sigui realment participatiu:
  la participació ha de ser a priori de la decisió, sobre
  un tema definit clarament, amb unes normes de funcionament que
  defineixin clarament els objectius del procés i les
  responsabilitats dels participants, ha de comptar amb la
  participació de tots els interessats i afectats, ha
  d’oferir informació suficient, rellevant i
  comprensible i ha de comptar amb estratègies
  d’interacció que despertin l’interès dels
  participants i fomentin la participació.

  Per tal d’inserir plenament els processos
  participatius en la democràcia representativa hi ha dues
  grans estratègies, a saber: introduir experiències
  participatives sense que es vegi afectada la lògica
  essencial de la representació i reformar els mecanismes
  polítics actualment existents normalitzant la consulta a la
  ciutadania i avançant cap a una democràcia més
  participativa.

   

  L’impacte de les noves
  tecnologies en la democràcia

  L’impacte de les noves tecnologies de la
  informació i la comunicació en la democràcia ha
  suscitat tres tipus de reaccions bàsiques: una visió
  pessimista que pensa que contribuiran a augmentar els problemes
  de la democràcia parlamentaria, una visió optimista
  moderada que pensa que ajudaran a resoldre aquests problemes i
  una visió optimista que creu que portaran a la
  superació de la democràcia parlamentaria. El present
  anàlisi s’inscriu en la corrent que creu que les noves
  tecnologies de la informació i la comunicació poden
  contribuir a resoldre certs problemes de les democràcies
  parlamentaries. En aquest sentit, la xarxa suposa un canal de
  comunicació interactiva i multidireccional entre
  representats i representants que augmenta la capacitat
  d’informació i comunicació en ambdós
  sentits, augmentant la transparència de la informació
  pública i el control dels ciutadans sobre el Govern i el
  Parlament.

  Internet facilita i amplifica el procés en el que
  els ciutadans s’involucren en la democràcia
  parlamentaria, tant des del punt de vista tècnic com des del
  punt de vista del canvi de paradigma implicat en l'evolució
  cap a la societat de la informació i el coneixement (CANALS
  i MARTÍ, 2003). A partir de la seva potencialitat
  comunicativa i informativa, permet elevar la participació
  política dels ciutadans tant a nivell qualitatiu com
  quantitatiu. El fàcil accés dels ciutadans a la
  informació política i la interactivitat en les
  relacions entre aquests i els seus representants, faciliten una
  comunicació més propera i personalitzada (CASTELLS,
  1997) i permeten participar més directament i
  col·lectiva en el sistema parlamentari. La xarxa possibilita
  la publicitació d’interessos, preocupacions, valors i
  opinions de ciutadans vers altres ciutadans i vers les
  institucions possibilitant l’avançament cap a noves
  formes de política i de participació
  ciutadana.

  Les aplicacions i formulacions teòriques i
  normatives al voltant de la participació a Internet són
  múltiples i heterogènies abarcant termes com
  teledemocràcia, democràcia digital o electrònica,
  govern digital, administració oberta o ciberdemocràcia,
  entre d’altres.

  Per tal de que les noves tecnologies de la
  informació i la comunicació puguin desplegar tota la
  seva potencialitat s'han de complir tant condicions
  tècniques, d’infrastructures adequades a les
  necessitats, com socials, que suposen l’ús
  d’Internet habitual i general per la població. En
  aquest sentit per tal d’avançar cap a la societat del
  coneixement cal ampliar la infrastructura de les comunicacions,
  promocionar les tecnologies de la informació, evolucionar en
  els serveis de banda ampla, reforçar els sistemes de
  seguretat de la informació i unir la divisòria
  digital.

  Actualment però la divisòria digital clivella
  la societat i estableix desigualtats entre regions, persones,
  empreses i institucions que disposen de les condicions materials
  i culturals per funcionar dins del món digital, i els que no
  hi tenen accés o simplement no es poden adaptar al ritme
  dels canvis. En aquest sentit a l’interior dels països
  desenvolupats (en els que se centra el present article) la
  divisòria digital és important i exclou a bona part de
  la població. A Espanya tant sols un 20% de les llars tenen
  accés a Internet (Font: First Quarter 2001 Global Internet
  Trends, Neilsen/Netrainings) mentre que a Catalunya
  l’accés a Internet es troba al voltant d’un
  terç de la població (CASTELLS, TUBELLA, SANCHO,
  DÍAZ DE LA ISLA i WELLMAN, 2003). Aquest diferent accés
  a les noves tecnologies és degut al medi geogràfic en
  el que es viu, al nivell socioeconòmic de l’individu,
  al nivell educatiu, a l’edat i al gènere. En aquest
  sentit, l’ús d’Internet es troba més
  generalitzat entre les persones que viuen en un medi urbà,
  amb nivells d’ingressos i educatius més alts, més
  joves i més entre els homes que entre les dones. Finalment
  convé no oblidar que entre la població que té
  accés a Internet, les diferències en les condicions
  tècniques d’aquest accés suposen a la
  pràctica una forta desigualtat en les potencialitats
  d’ús de la xarxa. Aquestes dades posen de manifest que
  encara no és possible utilitzar les noves tecnologies per a
  una democràcia més participativa en el sentit de que
  bona part de la població en queda exclosa o hi té un
  accés de dubtosa qualitat, fet incompatible amb els
  principis democràtics.

  Les noves tecnologies de la informació i la
  comunicació possibiliten una gran revolució a la manera
  de fer política, ja que permeten superar les distàncies
  entre ciutadans i polítics, pròpies de la
  democràcia representativa, a la vegada que permeten superar
  l’elitisme propi de la democràcia directa de la
  Grècia clàssica (CANALS i MARTÍ, 2003). Les noves
  tecnologies influeixen en el procés de reestructuració
  dels sistemes polítics europeus i els seus elements
  comunicatius i d’interacció permeten evolucionar cap a
  processos de millora del funcionament del sistema democràtic
  o fins i tot cap a nous models de democràcia. En el marc de
  la democràcia representativa i com a estratègia
  dominant, trobem els processos de millora de sistema
  democràtic, encaminats estrictament a la millora de la
  informació i de la comunicació del sistema.
  D’altra banda, tot i que minoritàries, trobem les
  estratègies que cerquen una nova manera de fer política
  de forma més participada i col·lectiva amb una
  ciutadania activa, primant els elements relacionals de les noves
  tecnologies de la informació i la comunicació
  (SUBIRATS, 2002).

  L’altra cara de la moneda són els límits
  de l’impacte de les noves tecnologies a la política.
  En aquest sentit, a més a més de la fractura digital
  que suposa l’exclusió de bona part de la
  població, convé tenir present d’una banda el risc
  que suposa l’excés i la poca qualitat de la
  informació que sovint es difon a través de les noves
  tecnologies. D’altra banda, l’impacte de les noves
  tecnologies en la política pot comportar la possible
  pèrdua de la qualitat de la participació i la
  deliberació polítiques (CANALS i MARTÍ,
  2003).

  Internet ha estat incorporat plenament en
  l’àmbit polític a nivell dels governs, les
  administracions públiques i els partits polítics,
  però aquesta incorporació ha entès el ciberespai
  en un sentit unidireccional, sense aprofitar la interactivitat
  que permet (SÁNCHEZ, 2001). Així doncs, la
  incorporació d’Internet ha permès potenciar
  l’anomenat e-government, l’acció
  política, millorar els processos de gestió de govern i
  proporcionar informació als ciutadans, si bé encara
  s’està lluny d’utilitzar Internet a
  l’anomenada e-democracy, per oferir possibilitats
  d’interacció entre polítics i ciutadans,
  potenciar la participació dels mateixos en els processos de
  debat i de formació d'opinió, fer-los partíceps
  del control democràtic dels poders i finalment possibilitar
  una democràcia directa basada en l'organització de
  referèndums freqüents a través del vot
  electrònic. En aquest punt convé
  tenir present que l’assoliment d’una democràcia
  directa electrònica hauria d’anar lligat a
  l’educació dels ciutadans per a l’exercici
  d’una ciutadania plena, informada i responsable,
  reflexionant sobre la possible impressionabilitat i
  manipulabilitat de la població. També cal recordar que
  qualsevol forma d’organització de la democràcia
  participativa ha de garantitzar un procés de
  deliberació perquè el debat, l’expressió
  d’opinions i la contrastació d’arguments és
  el procés que permet al ciutadà elaborar la seva presa
  de decisions no només en funció dels seus interessos
  individuals immediats sinó també tenint en compte els
  interessos col·lectius i a llarg termini.

  La incorporació d’Internet a la vida
  institucional no ha suposat una participació ciutadana
  més activa ja que s’ha utilitzat per millorar les
  funcions i serveis que ja s’oferien. L’escassa
  utilització d’Internet per a l’activitat
  política es deu fonamentalment a la manca d’un
  accés igualitari de la població a la xarxa, però
  també a la manca de les mínimes garanties
  imprescindibles i als límits que les institucions
  polítiques posen a la participació ciutadana
  (SÁNCHEZ, 2001). En aquest sentit podem apuntar que és
  necessària la voluntat política dels governants
  d’obrir-se a la societat i la complicitat i confiança
  mútua entre governants i ciutadans.

  Per tal de que Internet i les noves tecnologies suposin
  efectivament un pas endavant en la participació dels
  ciutadans en la presa de decisions públiques d’una
  banda les administracions públiques han d’iniciar
  l'estratègia, instrumentar canals, vehicular la
  informació i posar els mitjans adequats per a la
  participació; d’altra banda els ciutadans i la
  societat civil han de reclamar i utilitzar els instruments posats
  a la seva disposició per participar.

  El canvi que les noves tecnologies de la informació
  i la comunicació comporta en l’evolució de la
  política cap a noves formes democràtiques més
  directes i participatives és lent i gradual. En aquest
  sentit trobem algunes experiències pioneres en la
  utilització d’aquestes noves tecnologies en la
  política que, tot i que no suposen un canvi radical en les
  institucions o les maneres de fer política,
  s’encaminen cap a noves formes més participatives.
  Aquestes experiències tenen lloc tant en l’àmbit
  internacional com en l’àmbit nacional. A nivell
  internacional podem destacar, entre d’altres, dues
  experiències de la Unió Europea impulsades des de la
  Presidència i des de la Comissió, respectivament:
  Vote for the EU you want (http://evote.eu2003.org) i Tu
  voz en Europa

  (http://europa.eu.int/yourvoice/index_es.htm). També es
  destaca Scottish Parliament webside
  (http://www.scottishparliament.uk), o l’experiència
  Minnesota e-democracy
  (http://www.e-democracy.org).

  A mode d’exemple passarem a analitzar dues
  experiències que en l’àmbit de Catalunya integren
  les noves tecnologies de la informació i la
  comunicació, concretament Internet, a noves formes de
  participació ciutadana en l’àmbit del Parlament
  de Catalunya i en l’àmbit de
  l’administració local, a saber:
  Democràcia.web i Consensus, ciutadans en
  xarxa
  , respectivament. Són dues experiències que
  aporten visions diferents de les potencialitats de les noves
  tecnologies en la participació ja que la primera es nodreix
  d’una participació de la ciutadania únicament
  virtual mentre que la segona combina la participació virtual
  amb la presencial.

   

  Democràcia.web

  Democràcia.web (www.democraciweb.org) és un
  projecte que va néixer a Catalunya l’any 1998 impulsat
  la Fundació Jaume Bofill amb el suport del Parlament de
  Catalunya. Es tracta d’una experiència de
  democràcia electrònica a Catalunya que cerca apropar la
  ciutadania al Parlament de Catalunya. Democràcia.web
  experimenta amb les noves tecnologies com a instruments de
  perfeccionament de la democràcia i en aquest sentit cerca
  divulgar l’activitat parlamentària i apropar-la a la
  ciutadania amb voluntat informativa i promotora d’una major
  participació ciutadana en el procés democràtic,
  especialment en el debat legislatiu. El web permet dues vies de
  comunicació dels ciutadans i ciutadanes amb el Parlament de
  Catalunya, a saber: l’enviament de Cartes al Parlament i
  l’espai Parlament on Line, que permet l’enviament de
  propostes d’esmena a diversos textos parlamentaris en
  discussió al Parlament.

  Les Cartes al Parlament és una secció del web
  que, de manera similar a les cartes al director d’un diari,
  permet que els ciutadans enviar Cartes als diversos grups
  parlamentaris i diputats i diputades del Parlament.
  D’aquesta manera poden fer arribar als polítics que
  els representen preguntes, comentaris, demandes o suggeriments en
  qualsevol moment i sobre qualsevol tema. Totes les cartes rebudes
  es publiquen al web i s’envien al diputat, diputada o grup
  parlamentari al que van dirigides. Un cop obtenen resposta,
  aquesta és publicada al web i s’envia a la persona que va escriure la carta. Durant la passada
  legislatura
  Democràcia.web va rebre 165 Cartes al Parlament, de les
  quals 112 van obtenir resposta, algunes d’elles de més
  d’un grup parlamentari.

  L’espai Parlament on Line permet fer el seguiment
  de la tramitació dels projectes i proposicions de llei
  més rellevants, fomentant una forta informació dels
  ciutadans a través de la publicació del text del
  projecte o proposició de llei, l’ordenació de les
  esmenes presentades pels diversos grups parlamentaris al text,
  l’informe de la Ponència, el
  Dictamen de la Comissió i finalment la llei aprovada. La
  participació de la ciutadania en l’elaboració
  dels textos parlamentaris es situa en el moment en què els
  grups parlamentaris preparen les seves esmenes al text, el
  termini de presentació d’esmenes. El nostre sistema
  polític no permet la presentació d’esmenes per
  part de ciutadans particulars, pel que a través de
  Democràcia.web els ciutadans poden fer arribar als grups
  parlamentaris propostes d’esmena, que es fan arribar a tots
  els grups parlamentaris per tal de que, si ho creuen oportú,
  les incorporin com a pròpies en les esmenes que presenten al
  text. Un cop hi hagi el debat i la votació d’esmenes
  en la discussió al Ple, les esmenes proposades pels
  ciutadans poden arribar a quedar aprovades passant a formar part
  del cos de la llei. En la passada legislatura Democràcia.web
  va seguir el procés d’elaboració de 35 textos
  parlamentaris i va rebre 85 propostes d’esmena que varen
  ser enviades al Parlament.

  Tot i les avantatges que Internet introdueix en
  l’accés a la informació Parlamentària i en
  la comunicació dels ciutadans amb el Parlament
  facilitant-la, fent-la immediata i abaratint-ne els costos, convé tenir present
  una sèrie de limitacions i biaixos que es poden produir en
  aquest tipus de participació. En primer lloc el perfil
  dominant dels usuaris de Democràcia.web extret d’una
  enquesta realitzada als usuaris del web al maig de 2000: un home
  (76’5%), adult (un 29’6% té de 25 a 34 anys i un
  45’8% té de 35 a 50 anys) i amb estudis universitaris
  (82’1%), posa de manifest un biaix en el nivell
  sòcio-cultural i l’edat de les persones que participen
  en l’elaboració de textos parlamentaris i en
  l’enviament de Cartes al Parlament a través de
  Democràcia.web. D’altra banda convé no oblidar
  que aquests possibles biaixos se sumarien als produïts per
  la fractura digital, que no són específics de processos
  de participació amb noves tecnologies sinó que són
  generals pel que fa a l’accés a les
  mateixes.

  Democràcia.web utilitza la xarxa per obrir canals
  de participació i comunicació a la vegada que es fa
  més accessible la informació política
  parlamentària als ciutadans. En aquest sentit la
  utilització d’Internet en la participació dels
  ciutadans en el procés legislatiu del Parlament de Catalunya
  afavoreix una millor informació de l’activitat
  parlamentària i una major comunicació dels ciutadans
  amb el Parlament, lluny de superar la presa de la decisió
  final per part del Parlament. Així doncs ens trobem davant
  d’una experiència participativa que introdueix canvis
  en l’elitisme democràtic tot i que no arriba a superar
  la presa de les decisions finals per part de les institucions,
  pròpia del sistema democràtic representatiu
  actual.

   

  Consensus, ciutadans en
  xarxa

  Si ens fixem a continuació en
  l’aplicació de les noves tecnologies de la
  informació i la comunicació en la participació
  ciutadana en l’àmbit local trobem el projecte
  Consensus, ciutadans en xarxa (www.e-consensus.org), impulsat per
  la Fundació Jaume Bofill, el Consorci Localret i
  l’Institut Català de Tecnologia. El projecte neix a
  l’any 2000 com a una eina interactiva que a través
  d’Internet cerca la informació, consulta i
  participació de la ciutadania en relació a processos
  participatius desenvolupats en l’àmbit
  local.

  Consensus és una eina electrònica que utilitza
  Internet per afavorir i facilitar la participació virtual en
  processos de participació presencials oberts al municipi,
  servint com a complement de la participació en aquells. Obre
  canals de comunicació dels ciutadans entre ells i amb
  l’ajuntament i ofereix informació rellevant per al
  procés participatiu. En aquest sentit Internet suposa una
  forma de complementar la participació presencial ja que
  permet superar les dificultats de temps, distància,
  comunicació i accés a la informació derivades de
  la participació presencial. D’altra banda, la
  participació ciutadana no pot quedar reduïda al pla
  virtual ja que la fractura digital que clivella la nostra
  societat, de la qual hem parlat recentment, exclouria
  automàticament a bona part de la població. Finalment,
  la participació presencial comporta forts elements
  socialitzadors més enllà del propi procés
  participatiu, que convé preservar.

  Consensus és una eina informàtica que
  consisteix en una pàgina web amb diverses aplicacions i
  funcionalitats que s’adapten als ajuntaments que el volen
  utilitzar tant a nivell del disseny en quant a colors, banners o
  tipus de lletra, com pel que fa a les funcionalitats, habilitant
  només aquelles que desitgen o necessiten per a complementar
  els processos de participació. En aquest sentit permet en
  primer lloc ajustar la configuració del web configurant
  l’ajuntament, definint els mandats i configurant els valors
  dels menús desplegables; en segon lloc Consensus permet
  gestionar les altes i les baixes dels regidors, usuaris i membres
  vinculats; finalment permet la gestió de les funcionalitats,
  és a dir, habilitar processos de consulta, posar en marxa
  fòrums i qüestionaris, permetre l’enviament de
  cartes als regidors de l’ajuntament, habilitar
  enllaços d’interès, oferir informació
  documental, permetre la recollida de signatures, informar sobre
  els Plens de l’ajuntament (dates, ordre del dia, proposar
  punts ordre del dia, llegir actes), així com publicar avisos
  i destacats. Consensus permet als ajuntaments habilitar diversos
  processos de participació que a la seva vegada poden variar
  pel que fa a les funcionalitats. Consensus permet regular
  diversos nivells de participació deixant-la lliure,
  restringint-la als usuaris registrats a Consensus (i al
  procés de consulta) i gestionant la visibilitat dels
  processos de participació fent-los visibles només per
  als membres dels processos.

  Actualment Consensus, a l’igual que
  Democràcia.web, estaria entre les experiències que
  utilitzen les noves tecnologies de la informació i la
  comunicació amb un grau baix d’innovació
  democràtica, fent-les servir per a millorar el funcionament
  democràtic i la participació dels ciutadans en el
  mateix. Consensus, però, té la potencialitat
  d’arribar a ser una experiència amb un alt grau
  d’innovació democràtica i d’acceptació
  de processos participatius i pluralistes, depèn de
  l’ús que en faci cada ajuntament i de la voluntat
  política del consistori.

   

  A mode de
  conclusions

  L’aparició de les noves tecnologies de la
  informació i la comunicació ha revolucionat les
  intercomunicacions humanes incidint en tots els àmbits de la
  vida. El seu impacte en la política i en el debilitat
  sistema democràtic està suposant un pas endavant en els
  mecanismes innovadors de participació ciutadana que cerquen
  avançar cap a una democràcia representativa més
  participativa.

  Per les seves potencialitats comunicatives i
  informatives, les noves tecnologies tenen la possibilitat de
  contribuir a resoldre certs problemes de les democràcies
  parlamentaries com les distàncies existents entre
  representants i representats a la vegada que fan possible una
  democràcia sense límits de temps, espai o altres
  condicions físiques. Faciliten la participació dels
  ciutadans en la presa de decisions publiques, però
  convé tenir present que són un simple instrument al
  servei de la voluntat política i que, per tant, les seves
  potencialitats en la participació ciutadana depenen en bona
  mesura d’aquesta voluntat. En aquest sentit, la realitat
  és que la incorporació d’Internet a la
  política ha estat sovint unidireccional i, lluny de fomentar
  l’e-democracy i activar la participació ciutadana, ha
  tendit a potenciar l’e-governance, entenent el ciberespai
  en un sentit unidireccional que permet als governs una millor
  gestió de govern i una millor informació dels
  ciutadans.

  Les noves tecnologies en els processos participatius
  suposen un instrument per enfortir i complementar la
  comunicació i la informació dels ciutadans
  necessàries per a que la participació ciutadana sigui
  real. D’altra banda el fet de permetre reduir costos i
  superar les dificultats d’espai i de temps facilita la
  freqüència de les consultes als ciutadans sobre
  decisions publiques a prendre. En aquest sentit les noves
  tecnologies fan més planer el camí de la
  democràcia representativa cap a una manera més
  participativa de fer política.

  La participació ciutadana a través de les
  noves tecnologies de la informació i la comunicació no
  pot substituir la participació presencial, sinó que ha
  de suposar un complement a les pràctiques polítiques
  anàlogues tradicionals, que tenen forts elements
  socialitzadors que van més enllà de la
  participació. D’altra banda, la utilització de
  les noves tecnologies en la participació ciutadana no ha de
  suposar un element discriminatori o esbiaixador del perfil de
  persones que participen en un procés, pel que convé
  tenir present que la fractura digital impossibilita
  l’accés a les noves tecnologies a bona part de la
  població que quedaria exclosa d’una participació
  exclusivament virtual.

  Així doncs les noves tecnologies de la
  informació i la comunicació són eines al servei de
  les institucions i dels ciutadans, versàtils a la
  utilització que se'n faci. En aquest sentit poden facilitar
  la informació i comunicació dels ciutadans i fins i tot
  la seva participació en determinats processos sense que la
  presa de les decisions finals per part de les institucions es
  vegi alterada, o bé poden facilitar mecanismes
  d’innovació democràtica fent avançar les
  democràcies representatives actuals cap a democràcies
  més participatives o fins i tot cap a una e-democràcia
  directa.

  Les noves tecnologies han suposat un gran pas endavant
  en quant a les possibilitats tècniques que obren a la
  democràcia participativa. A partir d’aquí
  s’obre un procés per anar avançant cap a la
  creació i consolidació d’una cultura participativa forta,
  arrelada a les institucions i a la ciutadania que, vetllant per
  disminuir i paliar els efectes de la fractura digital,
  s’articuli amb la nova cultura digital i les utilitzi en
  totes les seves potencialitats.

   

  Bibliografia

  • CANALS, I., 2001, "Democràcia i Internet. La
   contribució d'Internet a la democràcia" a Mar
   Obert, Setembre de 2001
  • CANALS, I. MARTÍ, J. LL., 2003, L'àgora
   digital. Internet al servei de la participació
   democràtica, Barcelona: Editorial
   Mediterrània
  • CAROU, H. (comp.), 2002, Democracia digital.
   Límites y
   oportunidades. Barcelona: Trotta
  • CASTELLS, M., 1997, La era de la información. La sociedad red, Madrid: Alianza
   Editorial
  • CASTELLS, M. TUBELLA, I. SANCHO, T. DÍAZ DE
   ISLA, Mª I. I WELLMAN, B., 2003, La societat xarxa a
   Catalunya, Barcelona: Editorial UOC
  • First Quarter 2001 Global Internet Trends,
   Neilsen/Netrainings.
  • FONT, J i BLANCO, I., 2003, Polis, la ciutat
   participativa. Participar en els municipis : qui, com i
   perquè, Barcelona: Diputació de Barcelona, xarxa
   de municipis
  • PAU, F. i SANCHEZ, J., 1999, "Democracia y nuevas tecnologías", en
   PAU, F., 1999, Parlamento y sistema electoral. IV
   Jornadas de la Asociación Española de Letrados de
   Parlamentos. Pamplona: Aranzadi Editorial
  • SÁNCHEZ, J., 2001, "Internet como instrumento de
   participación", en FONT, J., 2001, Ciudadanos y
   decisiones públicas. Barcelona: Ariel
  • SUBIRATS, J., 2002, "Los dilemas de una relación
   inevitable. Innovación
   democrática y tecnologías de la información y de
   la comunicación", en
   CAIRO

   

  El contenido del presente trabajo está gobernado
  por la siguiente Licencia de Creative Commons: ver

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0

   

  Clelia Colombo Vilarrasa

  Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

  Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

  Categorias
  Newsletter