Plan De Apoyo Pt (Apto Oposicións Galicia) En Galego

14793 palabras 60 páginas
PLAN
DE
APOIO

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

ÍNDICE
1. XUSTIFICACIÓN 3
2. CONTEXTUALIZACIÓN 4
2.1 Localización/contorno
2.2 Descrición física do centro
2.3 Vinculación dos documentos do centro con Plan de Apoio
2.4 Elementos persoais do alumnado
3. NECESIDADES 9
3.1 A nivel do centro/profesorado
3.2 A nivel dos/as alumnos/as
3.3 A nivel do contorno
4. OBXECTIVOS 10
4.1 Centro/profesorado
4.2 Alumnos/as
4.3 Familia/contorno
5. CONTIDOS 12
6. PLANIFICACIÓN XERAL 13
6.1 Xustificación
6.2 Criterios xerais de intervención e funcións do profesor de Pedagoxía Terapéutica.
6.3 Modalidades de intervención na aula ordinaria e fóra da aula.
6.4 Liñas prioritarias de intervención.
6.5 Programas de intervención.
…ver más…

Dito plan, fai posible unha mellor planificación das miñas actuacións como mestre de P.T. partindo da base do coñecemento da realidade: contorno, centro educativo, necesidades detectadas, recursos, apoios e implicación do ámbito familiar.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
Para a elaboración deste Plan de Apoio é necesario destacar unha serie de variables que resultan básicas.
2.1 LOCALIZACIÓN/CONTORNO
O C.E.I.P encóntrase situado nun Concello da provincia de Ourense (a 70 kilómetros da capital). O centro está enmarcado nunha poboación duns 30.000 habitantes. Estamos polo tanto nun contexto semiurbano. A maioría da población ten estudos primarios, aínda que coa mellora das comunicacións e as condicións de vida aumentou significativamente a poboación con estudos medios e superiores. A mayoría desta está adicada á industria do viño, á gandeiría, á construcción e sector servizos. As familias non son moi participativas e descoñecen bastante o funcionamento do sistema educativo actual.
En canto aos espazos habilitados na zona para o ocio e deportes existen varios parques, polideportivo, piscinas cubertas e exteriores, biblioteca municipal, Casa da Cultura e un par de museos. Regularmente o Concello e as Asociacións de Veciños organizan actos culturais de xeito regular. Ademais as festas patronais, que teñen

Documentos relacionados