història filosofia

866 palabras 4 páginas
Llegiu el text següent i responeu les qüestions que es formulen tot seguit:

En primer lloc, els nostres sentits, que tenen tracte amb objectes sensibles particulars, transmeten diferents percepcions de coses a la ment, segons les variades maneres en que aquests objectes els afecten, i és així com vam arribar a tenir aquestes idees que tenim del groc, del blanc, de la calor, del fred, del tou, del dur, del amarg, de la dolçor, i de totes aquelles que anomenem qualitats sensibles. Quan dic que això és el que els sentits transmeten a la ment, vull dir que els transmeten des dels objectes externs a la ment el que en ella produeix aquelles percepcions. A aquesta gran font que origina el major nombre de les idees que tenim, ja que depenen
…ver más…
Aquí faig servir el terme "operacions" en un sentit ampli, per significar no tan sols les accions de la ment respecte a les seves idees, sinó certes passions que de vegades sorgeixen d'elles, com ara la satisfacció o el desassossec que qualsevol idea pugui provocar.
Locke, Assaig sobre l’enteniment humà, llibre II, cap. 1
Expliqueu breument – al voltant de 50 paraules - les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (3 punts).
El tema principal del text de John Locke són les dues fonts de coneixement: les coses externes (sensació) i les operacions internes (reflexió).
En primer lloc, l’autor fa referència a com els objectes externs provoquen en els nostres sentits idees de sensació, però alhora aquestes idees han passat abans per la nostra ment.
En segon lloc, parla sobre les idees de reflexió que es formen a partir de l’experiència interna.
En conclusió, es fa una síntesi dels arguments que es dónen per explicar perquè tenim dues formes d’aconseguir uns determinats tipus d’idees en el nostre enteniment que poden venir de l’exterior o del nostre interior.

Al fragment apareixen els termes: “percepció”, “sensació”, “reflexió”, “idea”. Considerant només el que diu el fragment, expliqui la relació que tenen aquests termes entre ells. (3 punts).
La relació que existeix entre aquests quatre termes és que les idees són allò que la ment percep en

Documentos relacionados

 • Filosofia de la historia
  1270 palabras | 6 páginas
 • Historia de la filosofia occidental
  5586 palabras | 23 páginas
 • historia y filosofia de enfermeria
  2679 palabras | 11 páginas
 • Resumen de la historia de la filosofia
  692 palabras | 3 páginas
 • Etapas de la historia de la filosofia
  1082 palabras | 5 páginas
 • Historia y Evolucion De La Filosofia
  2036 palabras | 9 páginas
 • Historia de la filosofía de la educación
  1477 palabras | 6 páginas
 • Historia de la filosofía nicolás abbagnano
  765 palabras | 4 páginas
 • Breve Historia Ilustrada De La Filosofía
  1374 palabras | 6 páginas
 • Historia y filosofía de la edu.
  2155 palabras | 9 páginas